District VII : Krimpenerwaard <BR><BR>direct doorklikken naar de scans (2024)

District VII : Krimpenerwaard

direct doorklikken naar de scansGa door het aanklikken van de F A M I L I E N A M E N rechtstreeks naar de S C A N S van nationaalarchief.nl.

Ammerstol - A

Bergambacht - Bg

Berkenwoude - BK

Gouderak - G

Haastrecht - H Voor een overzicht van de DTB en Gaardersarchieven van Haastrechtklikhier.

Krimpen a/d Lek - KL

Krimpen a/d IJssel

Lekkerkerk - L

Ouderkerk a/d IJssel - Oij

Schoonhoven - Sch

Stolwijk - St

Vlist en Bonrepas - V

Voor een download van onderstaande inv. nrs. 294 t/m 302 in één compleet bestand (52,2M)volg deze link.

DTB Zuid-Holland

Collectie districtsklappers op de doopboeken in de provincie Zuid-Holland

Nummer archiefinventaris 3.04.18.01

Collectie districtsklappers op de (onder)trouwboeken in de provincie Zuid-Holland

Nummer archiefinventaris 3.04.18.02

Lijst met inventarissen van de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Gaarderboeken van Zuid-Holland

Ik zoek iemand in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Zuid-Holland voor 1811

District VII : Krimpenerwaard <BR><BR>direct doorklikken naar de scans (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 6029

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.